Ord & uttryck

Här kommer vi att lägga ut förklaringar och förtydliganden om olika ord och uttryck som man kan stöta på inom energi och bygge.

Ackumulatortank
En vattentank med externa anslutningar. Kan vara utrustade med slingor av kopparrör för att ladda respektive ta ut värme från tanken. Syftet är att värma en större mängd vatten för att kunna ta ut värmen vid en annan tidpunkt.

Black vs Delta
Begrepp som beskriver hur svart en solcellspanel är. Från början så var endast själva solcellen svart (monokristallina celler). Själva bakstycket var vitt och de kopplingsband (BasBand) som samlade strömmen förtennade, dvs silvriga. Black står idag för paneler med svarta celler på en svart bakplatta, omgivna av en svart ram. Delta-paneler har även BasBanden svartmålade, vilket ger en nästan helt svart panel.

Cloud Connect (Advanced), CC resp CCA
Detta är centralenheten i ett TIGO-system. Den kontrollerar panelerna via en eller flera accesspunkter, TAP. Den hanterar även funktionen Rapid Shutdown, vilket stänger ner panelerna till ett spänningslöst tillstånd inom 30 sekunder.

Gateway
En utrustning som kopplar samman två system. Används ofta i datanätverk, exempelvis för att koppla ihop ett trådlöst nät med ett trådbundet. Se även TAP/Gateway.

Inverter
Se Växelriktare

Kombipanna
En förbränningspanna för mer än en sorts bränsle. Vanligen ved + pellets.

Kulvert
En underjordisk förbindelse, ofta mellan byggnader.

Kundavtal
Avtalet mellan elleverantören och den köpande kunden.

Monokristallint
När kiselkristallerna är ordnade i samma riktning i plattan. Monokristallina celler brukar vara svarta.

Micro-inverter
Denna växelriktare sätts direkt på solcellspanelen och växelriktar spänningen från panelen innan den levereras. Är ibland även utrustad med någon form av optimering och MPPT.

Mikroproducent
Enligt Skatteverket riktlinjer är den som producerar elenergi och levererar denna till nätet, och inte enbart konsumerar den själv, en mikroproducent. Nätägaren kan även sätta snävare gränser för inmatad effekt, ofta beroende på det lokala elnätets kapacitet. Vanligt förekommande är 63A säkring, 13,8 kW momentan toppeffekt, m.fl.

SKV:
Mikroproduktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt som privatbostadens anslutning till elnätet. Inmatning till elnätet och uttag från elnätet ska alltså ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare.

Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere
Länk till SKV

Multi Point Power Tracker, MPPT
En teknik för att aktivt reglera effekthämtning när källan inte håller konstanta värden. Används för både vid vind- och solkraft, som båda genererar varierad spänning/ström över tid.

Off-grid
Benämning på en anläggning som är frånkopplad från yttre leveransnät. Används oftast i samband med elnät. Ett off-grid nät får inte vara fysiskt sammankopplat med ett leveransnät. Detta för att inte kunna leverera ström ut från kopplingspunkten, vilket kan medföra fara för de som arbetar med nätet.

Open Circuit Voltage
Spänningen som kan uppstå på utgående anslutningar när källan genererar spänning utan att någon last kopplats in.

Optimerare
Något som ger ett bättre resultat. På solcellspaneler är det en funktion som tillåter panelen att producera och bidra med sin effekt utan att begränsa övrigas effekt.

Pannrum
Ett särskilt utrymme för att husera en förbränningspanna. För detta utrymme gäller särskilda byggregler, placeringskrav och brandregler. Kontakta din kommun och sotare för mer information.

Pellets
Sammanpressat material. Ofta i form av avbrutna ”korvar”. De flesta pelletsmaskiner pressar ihop spån och flis mot en metallplatta med runda hål i. På andra sidan om plåten skär en kniv av det som kommer ut ur hålen i korta bitar, pellets.

PERC
Passivated Emitter and Rear Cell. En nyare teknik att bygga upp lagren på kiselplattan när man bygger upp solcellen. Detta sätt ger en högre verkningsgrad än tidigare och upplevs av de flesta som ännu svartare än tidigare varianter

Photo Voltaic, PV
Den korrekta benämningen på det solbaserade el-producerande system.

Polykristallint
När kiselkristallerna inte är ordnade i samma riktning i plattan. Polykristallina celler brukar vara blåskimrande.

Produktionsavtal
Avtalet mellan elleverantören och den säljande kunden/leverantören. Tecknas när energisystemet ska leverera effekt TILL nätet.

Rapid Shutdown
Nedkopplingsfunktion för exempelvis en PV-anläggning. Systemet skall vara strömlöst inom 30 sekunder enligt standarden. Används exempelvis vid brand och underhållsarbeten.

Short Circuit Currency
Den strömstyrka som går genom systemet vid kortslutning.

Shunt
En shunt (förbi-kopplare på svenska) används för att reglera flöden. Det kan vara vatten, blandare av varmt och kallt för att nå en mellantemperatur. Elektriskt så används en shunt för att släppa förbi ström runt en begränsande krets.

Skattereduktion
Du kan få en skattereduktion (på din inkomstskatt) baserad på den el du levererar ut på nätet. Läs mer på SKV.

Skiktning
När vattnet i en ackumulatortank inte rörs runt och blandas, sker en skiktning. Det innebär att det bildas olika värmezoner i tanken, med det varmaste vattnet överst. Då kan man ta ut värme i toppen, trots att vattnet är svalare längre ner i tanken. Vissa tankar är utrustade med speciella skiktningsplåtar, dessa skall minimera vatten-rörelserna när vattnet rörs om vid uppvärmning respektive nedkylning.

Smart panel
En smart solcellspanel har en kopplingsbox med utbytbart innehåll. Det kan vara ett bakstycke med enbart by-pass-dioder, till avancerad styrelektronik med optimering och spänningsreglering.

Solcell
Kiselplatta som genererar en spänning/ström vid solljus, i normalfallet ca 0,5 Volt. Seriekopplas och placeras vanligen i paneler.

Solfångare
Oftast någon form av rörsystem med en vätska som värms upp inuti. Vätskan leds via en värmeväxlare eller värmepump, som överför värmen till uppvärmningssystemet. Finns även med luft som medium, dessa benämns vanligen sol-ventilatorer.

Solpanel
En solpanel kan vara av typerna solfångare (värme) och/eller solcellspanel (elektricitet). Solfångare med luft som överföringsmedium har ibland även solceller för att driva fläktar.

Solslinga
Den undre slingan i en ackumulatortank där temperaturen är lägst. Detta eftersom temperaturen från

Solventilator
Solfångare med luft för värmebärande medium. Kan vara kompletterade med solceller för drift av fläkt.

TAP / Gateway
TIGO Access Point, även benämnd gateway, är en kommunikationsenhet som sätts upp i panelgrupperna. Denna är en länk mellan panelernas bakstycken (optimerare ex.) och Cloud Connect.

Tunnfilmspanel
En teknik där man belägger en tunnare och oftast flexibelt material med ett skikt kiselbaserat material. Man får då en solcell som kan formas (inom gränser) efter en yta, exempelvis ett båtskrov. Tunnfilmsceller har en lägre verkningsgrad, men det kan kompenseras med att de kan användas på fler platser.

Vedpanna
En förbränningspanna som är konstruerad för att eldas med ved. Finns för olika specificerade vedlängder, t.ex. 35 eller 50 cm långa, men även s.k. meterved. Skall enligt nu gällande regler alltid kopplas mot ackumulatortank för att optimera värmeuttaget.

Växelriktare / Inverter
Enheten som omvandlar likspänning (ex. från solcellerna/batterier) till växelspänning. Finns både för en-fas och tre-fas installationer. Växelriktare delas ofta in i två typer, de som kan ladda batterier och de som enbart är nätanslutna.

Överproduktion
Produktionen som överstiget egen förbrukning. MEN, elhandelsbolagen brukar definiera överproduktionen som 50% av installerad effekt.
SKV:
Den el som du producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder, och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen. Det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.