Omställningsbidrag

För att stimulera omställningen mot miljövänligare energislag, så finns det ett antal bidrag att söka. Här kommer vi att koncentrera oss på de som riktar sig mot enskilda och mindre företag.

Investeringsbidrag

Solcellsanläggning

När man installerar en solcellsanläggningar kan man söka ett statligt bidrag, Investeringsstöd för solceller. Detta stöd har varit populärt och används flitigt som ett säljargument av de företag som säljer solcellsanläggningar.

Stödet är i dagsläget (2019-03) fortfarande satt till 30% av investeringen. MEN, årets budget som klubbades i riksdagen halverade potten för 2019. Regeringen som beslutar, har inte tagit upp frågan än. Kvarstår gör dock att pengarna för 2018 tog slut redan till halvårsskiftet 2018. Om och när de får nya medel, så kommer först de som står kvar i kön från 2018 att få sina bidrag utbetalade först. Rimligtvis, med den minskade budgeten, kommer det inte att räcka mer än till 2018 års ansökningar. Så det är högst osäkert om eller när detta bidrag kan utfalla när man söker det i dagsläget.

ROT-avdrag

Ett alternativ är att använda sitt ROT-avdrag. Riksskatteverket räknar då med att arbetet med installationen är 30% av den totala kostnaden. ROT-avdraget är 30%, vilket innebär att avdraget blir 9% av totalkostnaden. Detta avdrag görs direkt av installatören till skillnad från det statliga stödet som betalas ut i efterhand (upp till år efteråt). Om statligt stöd erhålls, måste man betala tillbaka ROT-avdraget till Skatteverket innan stödet betalas ut.

Laddstolpe/Laddstation

Detta bidrag har upphört.

Energilager

Man kan söka bidrag för investering i energilager, i detta sammanhang liktydigt med batterier. Bidraget är idag 60% av investeringen, vilket ju mer än halverar investeringen.
Max bidrag är 50 000 kr.

Produktionsbidrag

Elcertifikat / Ursprungsgarantier

Detta är ett s.k. frivilligt bidrag. Enkelt förklarat så kan man få ett elcertifikat för varje MWh el man producerar i sin anläggning.
1 MWh = 1000 kWh. I södra Sverige kan man generellt säga att en anläggning genererar 1 MWh per installerad kWp per år.

Elcertifikaten säljer man till elhandelsbolagen (som är skyldiga att köpa dem) och priset har under 2019 varit kring 150 kr.

Ursprungsgarantierna har inte ett lika högt värde, utan har varit ca 10 kr.

Elcertifikat / Ursprungsgarantier erhålls under maximalt 15 år.
Certifikaten registreras i CESAR. Du erhåller ett kostnadsfritt konto i CESAR när du godkänns för elcertifikat resp ursprungsgarantier (de är två separata bidragsformer!).

Energimätningen kan göras på två olika platser.

Det enklaste är att låta mätaren i anslutningspunkten till nätet göra jobbet. Det innebär att endast den del av produktionen som matas ut (exporteras) kommer att ligga till grund för certifikaten.

Man kan även sätta in en extra energimätare, som då placeras mellan växelriktaren och huset. Då får man ett värde som är den totala produktionen. Det värdet används av en extra utrustning för rapportering till Energimyndigheten. Man får då certifikat på HELA produktionen.

Det är lätt att tro att det senare alternativet ska ge en högra avkastning. Men med tanke på att produktion och egen förbrukning inte matchar varandra i tid, så blir skillnaderna inte särskilt markanta. Om man dessutom lägger till kostnaderna för den extra mätutrustningen och de årliga avgifterna till den externa rapportören av produktionsdata, det tar troligen många år innan det betalats sig …

Nätnytta

Elnätsbolagen betalar ut en ersättning för inmatad effekt, så kallad nätnytta. Ersättningen har minskat, nu när antalet anslutna anläggningar ökat. Det ligger idag på några enstaka ören per kWh. (E.ON betalar 2019 ut 2,92 öre/kWh)

Observera att om den inmatade effekten överstigen uttagen effekt på ditt uttagsabonnemang, kan abonnemangsavgifter tillkomma.

Skattereduktion

För en Mikroproducent som inte är en juridiskt person, utgår en skattereduktion ( 2019 : 0,60 kr/kWh) för den effekt som levererats till nätet. Begränsningar : högst 30 000 kWh och max motsvarande det antal kWh som köps från nätet.